In het begin van de negentiger jaren is Bronnen Bomen onder de naam

Stichting Bronnen begonnen om in de natuur zaad en stek te oogsten van

(zeldzame) oorspronkelijk inheemse (autochtone) boom- en struiksoorten

en deze op te kweken tot een- en tweejarige planten.

Aanleiding was de bezorgdheid over de sterke achteruitgang van vele

soorten oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in ons land. Door de –

nog steeds- voortgaande aantasting van natuur en landschap is een groot

deel van deze soorten zeldzaam geworden of zelfs met uitsterven bedreigd.

Het oogsten gebeurde aanvankelijk kleinschalig op basis van intensief

onderzoek van o.a. historisch en recent topografisch kaartmateriaal en

veldonderzoek dat door Ecologisch Adviesbureau Maes uit Utrecht in gang

was gezet. Uiteindelijk werd van meer dan 65 soorten zaad en stek geoogst

om samen met boomkwekers op steeds grotere schaal plantmateriaal te

kweken. Bronnen Bomen leverde als eerste in Nederland veel

plantmateriaal van oorspronkelijk inheemse herkomst aan overheden en

natuurbeschermingsorganisaties ter verrijking van natuur en landschap,

zoals de Dienst Landelijk Gebied (landinrichtingsdienst), Rijkswaterstaat,

waterschappen, gemeenten, provinciale landschappen en andere

natuurorganisaties. Maar ook particulieren gingen steeds meer deze bomen

en struiken aanplanten.

Het was een concrete en positieve bijdrage om de achteruitgang en

uitsterven van autochtone bomen en struiken een halt toe te roepen en bij

te dragen aan de vergroting van biodiversiteit.

Bronnen Bomen heeft vele boom- en struiksoorten gekweekt die eerder

niet verkrijgbaar omdat ze niet bekend waren of omdat er bij kwekers geen

interesse bestond om ze te kweken. (Zeer) zeldzame soorten als wilde

appel, wilde peer, tweestijlige meidoorn, steeliep, kraagroos, viltroos en

rode kamperfoelie hebben hun weg weer in het landschap gevonden. Een

verrijking en grotere herkenbaarheid van het landschap, een extra impuls

aan biodiversiteit en meer belevingswaarde voor de mens.

Zo heeft Bronnen Bomen ervoor gezorgd dat in ruim 20 jaar tijd het

landschap in Nederland (en delen van België) is verrijkt met miljoenen

bomen en struiken van deze oorspronkelijk inheemse herkomst.

Bronnen Bomen teelt en verkoopt zelf geen bomen en struiken meer van

autochtone herkomst. Deze activiteiten zijn overgenomen door

Staatsbosbeheer, afd. Zaad & Plantsoen. Bronnen Bomen geeft wel advies

over (het toepassen van) autochtoon plantmateriaal.